Дайджести

Дайджест на 10.01.2020

Дайджест на 10.02.2020

Дайджест на 10.03.2020

Дайджест на 10.04.2020

Дайджест на 10.05.2020

Дайджест з питань нового Закону про Землю

Дайджест по маркетингу

Дайджест з питань створення команд

Дайджест з питань птахівництва

Дайджест на 10.06.2020